ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Η παραγγελία του  αγοραστού θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από την AQUABLU E.E. με την λήψη της, είτε τηλεφωνικά, είτε με τηλεομοιοτυπία (fax), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

H κάθε παραγγελία του αγοραστού συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων γενικών όρων πώλησης οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετη ρήτρας που βρίσκεται στους γενικούς όρους αγοράς του αγοραστού.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τα προϊόντα μεταφέρονται με κίνδυνο του αγοραστού, ακόμη και αν έχουν αποσταλεί ελευθέρως στον τόπο προορισμού. Για τυχόν αποστολές ελευθέρως, η επιλογή του τρόπου αποστολής γίνεται από την  AQUABLU E.E.. Η AQUABLU E.E. έχει το δικαίωμα να προβεί στην αποστολή ακόμη και από τόπους διαφορετικούς από την αποθήκη του.

Η AQUABLU E.E. μεταφέρει με τα δικά της μεταφορικά μέσα εντός της πόλης Θεσσαλονίκης και στα περίχωρα της ή μέσω επιλεγμένων μεταφορικών εταιρειών επί του πεζοδρομίου ή στη μεταφορική εταιρεία που θα υποδείξει ο αγοραστής.

Οι παραδόσεις γίνονται στον τόπο και την διεύθυνση που έχει συμφωνηθεί. Η αποστολή μπορεί να γίνει τμηματικά.

Σε περίπτωση ζημίας κατά την μεταφορά, ο αγοραστής οφείλει να την αναγγείλει αμέσως στον πωλητή και να αποστείλει το πιστοποιητικό του μεταφορέα για τη ζημιά εντός οκτώ ημερών από την παράδοση, υπό ποινής έκπτωσης από το δικαίωμα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι προθεσμίες παράδοσης θα πρέπει να θεωρηθούν καθαρά ενδεικτικές.

Η AQUABLU E.E. σε κάθε περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις στη παράδοση, σε οποιανδήποτε λόγο και αν οφείλονται αυτές.

Ως προθεσμία παράδοσης θεωρείται η ημερομηνία ειδοποίησης ότι το εμπόρευμα είναι έτοιμο ή παράδοση στην μεταφορική εταιρεία.

Στην προθεσμία παράδοσης θα υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες μέρες.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η AQUABLU E.E. εγγυάται τα προϊόντα της από ελαττώματα κατασκευής ή ελαττωματικά υλικά για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην εγγύηση που συνοδεύει έκαστο προϊόν, με τους παρακάτω όρους:

  1. A) H AQUABLU E.E. εγγυάται αποκλειστικά την επισκευή ή κατά την απόλυτη κρίση της, την αντικατάσταση του προϊόντος ή εξαρτημάτων των προϊόντων δικής της κατασκευής, τα οποία η ίδια θα αναγνωρίσει ότι είναι ελαττωματικά. Η εγγύηση αφορά μόνο το υλικό που παραδίδεται από την AQUABLU E.E. και ισχύει μόνο έναντι του αγοραστή και όχι έναντι τρίτων στους οποίους το υλικό θα μπορούσε να ξαναπουληθεί.
  2. B) Τα εξαρτήματα θα πρέπει να καταγγελθούν στην AQUABLU E.E. εντός οκτώ ημερών από την επισήμανση τους και τα προϊόντα θα σταλούν στην AQUABLU E.E. με δαπάνη του αγοραστού.
  3. C) Η εγγύηση δεν ισχύει για τα εξαρτήματα των προϊόντων που έχει προμηθευτή ο αγοραστής από αλλού.
  4. D) Η AQUABLU E.E. δεν είναι σε καμία περίπτωση  υπεύθυνη και η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που ο αγοραστής ή τρίτοι προβούν σε επισκευές ή σε αντικαταστάσεις των προϊόντων ή εξαρτημάτων των προϊόντων χωρίς την γραπτή έγκριση του πωλητή. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση κάθε  είδους αποζημίωσης για επισκευές ή τροποποιήσεις που γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο.
  5. E) Σε καμία περίπτωση η AQUABLU E.E. δεν θα είναι υπεύθυνη για ζημιές ήθελε προκληθούν σε ανθρώπους ή πράγματα , οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένης της ζημίας παραγωγής, της απώλειας χρόνου ή κέρδους) που προκαλούνται ή πηγάζουν από την κακή λειτουργία, πλημμελή χρήση, επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων.
  6. F) Η παρούσα εγγύηση ανακλείει κάθε άλλο είδος εγγύησης είτε ρητής είτε σιωπηρής, καθώς και κάθε άλλης εγγύηση σχετικά με την ανταπόκριση των προϊόντων στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών.
  7. G) Η υποβολή της καταγγελίας των ελαττωμάτων δεν θα δέσει στον αγοραστή δικαίωμα να αναγγείλει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Κάθε ζημιά ή δαπάνη που οφείλονται σε μία αβάσιμη κατηγορία θα βαρύνουν τον αγοραστή.

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές που εφαρμόζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της AQUABLU E.E. είναι εκείνες που ισχύουν κατά την ημερομηνία παράδοσης. Η AQUABLU E.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές  του τιμοκαταλόγου των προϊόντων μέχρι την παράδοση σε περίπτωση αύξησης  του κόστους.

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. που βαρύνει τον αγοραστή.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή από τον αγοραστή προς την AQUABLU E.E. θα γίνεται την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί.

Σε περιπτώσεις καθυστέρησης των πληρωμών, θα επιβαρύνεται ο αγοραστής με τον ισχύοντα τραπεζικό τόκο ημερησίως. Αποκλείεται εκ μέρους του αγοραστή παρακράτηση χρωστούμενων δόσεων ή μέρους αυτού, με σκοπό το συμψηφισμό με τυχόν άλλες απαιτήσεις του κατά την AQUABLU E.E.

Σε περίπτωση καταβολής του τιμήματος σε δόσεις, σαν πλήρης εξόφληση του τιμήματος νοείται η εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων του αγοραστή.

 

Οι πληρωμές προς την AQUABLU E.E. πρέπει να γίνονται σε υπαλλήλους της, οι οποίοι χορηγούν αποδείξεις είσπραξης στις οποίες υπογράφει και ο καταβάλλων.

Τραπεζικά εμβάσματα πρέπει να γίνονται σε πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών που αναγράφονται σε τιμολόγια της AQUABLU E.E.

Κάθε πληρωμή η οποία δεν γίνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν αναγνωρίζεται από την AQUABLU E.E.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αντίτιμου, που συμφωνήθηκε για την αγορά, γίνει σε πολλές προθεσμίες , η πώληση θα θεωρείται ότι έχει συναφθεί ως πώληση με παρακράτηση της κυριότητας από την  AQUABLU E.E., έως ότου αποπληρωθεί το τίμημα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

Αποκλείεται το δικαίωμα επίσχεσης του αγοραστού επί του εξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται στην κυριότητα και νομή της AQUABLU E.E. σε περίπτωση υπαναχώρηση της AQUABLU E.E. λόγω μη πληρωμής.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ –ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ συμβαλλομένων μερών θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικού διακανονισμού αυτών των διαφορών από τους ίδιους τους συμβαλλομένους.

Σε περίπτωση μη φιλικής επίλυσης  των διαφορών των σχετικών με τις συμβάσεις, τις παραγγελίες, τα τιμολόγια, τις εκδοθείσες συναλλαγματικές, επιταγές κλπ. Αποκλειστικά  αρμόδια δικαστήρια είναι της Θεσσαλονίκης και ισχύοντα νομοθεσία ελληνική.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ανωτέρα βία αποτελούν γεγονότα  τα οποία δεν μπορούσαν να παραβλεφθούν ή δεν μπορούν να αποτραπούν, τα οποία δεν επιτρέπουν στους συμβαλλομένους να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Σε  περίπτωση  ανωτέρας βίας  τα συμβαλλόμενα μέρη  υποχρεώνονται να γνωστοποιούν το γεγονός άμεσα, αλλιώς δεν θα έχουν  το δικαίωμα να την επικαλούνται. Στην προκειμένη περίπτωση ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται αναλόγως.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Όλα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς ή της παραγγελίας της AQUABLU E.E. θεωρούνται εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τον αγοραστή, για το σκοπό και μόνο αυτής της παραγγελίας του.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

Οποιαδήποτε ρήτρα ή διάθεση, που εμφανίζεται στα έγγραφα στις παραγγελίες  του αγοραστού και που έρχεται σε αντίθεση με την AQUABLU E.E. οποιαδήποτε  από τις διατάξεις των παρόντων όρων, δεν θα μπορεί να αντιταχθεί στην AQUABLU E.E. και θα θεωρηθεί άκυρη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η AQUABLU E.E. θα μπορεί να καταγγείλει  ανά πάσα στιγμή την σύμβαση προμήθειας , με άμεση ισχύ και χωρίς να απατούνται ιδιαίτερες διατυπώσεις, σε περίπτωση που ο αγοραστής αποφασίσει την εκούσια εκκαθάριση του ή τεθεί σε πτώχευση ή σε περίπτωση μεταβολής της νομικής μορφής του αγοραστή, ή σε περίπτωση που μπορεί να διακυβευτεί ή εγγύηση από μείωση της περιουσίας του αγοραστή.

Σε περίπτωση  λύσης της σύμβασης  προμήθειας, για οποιαδήποτε αιτία, η AQUABLU E.E. θα έχει το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να εκτελέσει ή να μην εκτελέσει τις παραγγελίες του αγοραστή που θα έχουν ήδη γίνει αποδεκτέ. Για προϊόντα που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί και για οποιαδήποτε οφειλόμενη πληρωμή, για προϊόντα που έχουν ήδη παραδοθεί, το ποσόν  θα είναι άμεσα εισπρακτέο.

Οι ως άνω όροι είναι δεσμευτικοί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς και της παραγγελίας εκτός εάν συμφωνηθούν ειδικότερα εγγράφως μεταξύ των μερών άλλοι όροι.